Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Algemeen - betekenis en begrippen

1. Betekenis leerlingenstatuut        

2. Begrippen    

3. Procedure vaststelling      

4. Geldigheidsduur    

5. Toepassing  

6. Publicatie   

 

 


 

 

1. Betekenis leerlingenstatuut

    Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen.

 

2. Begrippen

In dit statuut wordt bedoeld met:

 • leerlingen    
  alle leerlingen die op het TCC, locatie Potskampstraat, staan  ingeschreven 
 • ouder(s)      
  ouder(s), voogden, feitelijke verzor­gers 
 • leraren
  personeelsleden met een onderwijstaak 
 • o.o.p
  onderwijs ondersteunend personeel: personeel met een andere taak dan les­geven 
 • schoolleiding          
  alle di­rec­tieleden 
 • schoolbestuur         
  het bestuur van de Stich­ting Carmelcollege te Hengelo. 
 • leerlingenraad
  een uit én door de leerlingen geko­zen groep die de  belangen van de leerlingen behartigt      
 • medezeggenschapsraadraad
  uit ouders en personeel, zoals bedoeld in de Wet Medezeggen­schap Onderwijs 
 • klassenvertegenwoordiger          
  een jaarlijks door de leerlingen van elke klas te kiezen vertegenwoordiger van de leerlingen van die klas
 • mentor/tutor
  leraar, aangewezen om een leerling of groep leerlingen  gedurende het schooljaar te begelei­den
 • afdelingscoördinator
  leraar die leerlingzaken binnen de afdeling coördineert.
 • schoolbegeleiding 
  hiertoe behoren een aantal medewerkers; o.a.  decaan,  leerlingbegeleider, schoolpsycholoog en schoolarts.
 • geleding
  de volgende groeperingen binnen de school: personeel, leerlingen en ouder(s)
 • klachtencommissie           
  orgaan, dat klachten aangaande vermeend onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut in behandeling kan nemen en hierover een dringende aanbeveling aan het schoolbestuur doet
 • inspecteur   
  de inspecteur, die belast is met het toezicht op het voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 113 en artikel 114 van de Wet op het voortgezet onderwijs           

  

3. Procedure vaststelling

Het leerlingenstatuut wordt op voorstel van de schoolleiding aanvaard door de medezeggenschapsraad en vastgesteld door het schoolbestuur.

De leerlingenraad (indien aanwezig) geeft voordien advies aan de medezeg­genschapsraad.

Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de leerlingenraad (indien aanwezig) of de schoolleiding.

 

4. Geldigheidsduur

Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van tenminste 4 jaar, al dan niet gewijzigd, vastgesteld.

 

5. Toepassing

    Het leerlingenstatuut is bindend voor:

 • de leerlingen
 • de leraren
 • de ouder(s)
 • de schoolleiding
 • het o.o.p.
 • overige medewerkers
 • het schoolbestuur

 

6. Publicatie

Het leerlingenstatuut wordt, als het is vastgesteld, op school bekend gemaakt en aan alle betrokkenen gegeven. Nieuwe leer­lingen ontvangen het statuut in de eerste week dat zij op school zijn.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.