Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs

Regels over het onderwijs

7.    Het geven van onderwijs door de leraren.       

8.    Het volgen van onderwijs door de leerlingen  

9.    Onderwijstoetsing  

10.  Rapporten    

11.  Overgaan / zittenblijven    

12.  Verwijdering op grond van leerprestaties         

13.  Huiswerk      
14.  Achterstand na afwezigheid       

 


 

7. Het geven van onderwijs door de leraren.

7.1. De leerlingen hebben er recht op dat de leraren zich inspannen om goed onderwijs te geven.

7.2.  Als een leraar naar het oordeel van een leerling of van een groep leerlingen zijn taak niet goed vervult, dan wordt dit door de leerling(en) besproken met de betrokken leraar. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan dit in eerste instantie aan de orde gesteld worden bij de mentor/tutor. Indien de mentor/tutor niet tot een bevredigende oplossing komt, kan de mentor/tutor of leerling(en) dit aan de orde stellen bij de coördinator/ schoolleiding.

7.3.  De mentor/tutor/coördinator/schoolleiding geeft binnen redelijke tijd (een week) een reactie op de klacht.

 

8. Het volgen van onderwijs door de leerlingen

De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om goed onderwijs mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de lessen goed en ordelijk kunnen verlopen.

 

9. Onderwijstoetsing

9.1.  Toetsing van de leerstof kan op twee verschillende wijzen geschieden:

        a.  door oefentoetsen: een oefentoets is uitsluitend bedoeld om de leerling en de leraar inzicht te geven in hoeverre de leerling de lesstof begrepen en geleerd heeft. Van oefentoetsen wordt het cijfer niet meegeteld voor het rapport.

        b. door beoordelingstoetsen:

          Daartoe behoren:

        - overhoringen, schriftelijk dan wel mondeling;

        - proefwerken;

        - werkstukken/spreekbeurten/practica

        - stage(s)/stageverslag(en)

 

N.B.    In het 3e en 4e leerjaar geldt naast bovenstaande, het Programma van Toetsing en Afsluiting en het Examenreglement.

Een toets behorend tot het Schoolonderzoek lezen we als een proefwerk.

 

9.2. Tevoren moet duidelijk zijn hoe een cijfer meetelt voor het rapportcijfer.

 

9.3. Een proefwerk, en de daarbij behorende stof, wordt tenminste een week van tevoren opgegeven.

De laatste les voor een proefwerk moeten de leerlingen nog de kans hebben vragen te stellen over de stof die het proefwerk omvat.

 

9.4. Een leerling krijgt niet meer dan twee proefwerken per dag, met een maximum van zes per week. Dit geldt niet voor proefwerkweken waarin geen lessen worden gegeven. Op dagen dat er 2 proefwerken worden gehouden, mag er daarnaast maximaal één schriftelijke overhoring plaatsvinden.  Indien een leerling bezwaar wil maken als er meer dan 3 toetsen opgegeven worden, dient hij dit 3 schooldagen voordat de toetsen gehouden worden aan te geven bij de afdelingscoördinator. Indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan van boven­staande worden afgewe­ken; dit moet  gemotiveerd aan de afdelingscoördinator worden aangege­ven.

 

9.5. Proefwerken worden door de leraar genoteerd in “het klassenboek/ de studiewijzer”.

 

9.6. De leraar geeft een afgenomen beoordelingstoets binnen twee weken  ter inzage terug en voert de cijfers ook binnen die termijn in vocus in. Tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen, dit in overleg met de afdelingscoördinator.

 

9.7. Oefen-  en beoordelingstoetsen worden nabe­sproken in de les, als daar behoefte aan is.

 

9.8. Een leerling heeft altijd het recht om zijn proefwer­ken of schrif­telijke overhoringen in te zien.

 

9.9. De normen van de beoordeling worden door de leraar meegedeeld en zonodig toege­licht.

 

9.10. Alle resultaten, ook die voor mondelinge overhorin­gen, worden aan de leerling  bekend gemaakt.

 

9.11. Bij het maken van een werkstuk moet van tevoren duidelijk zijn aan welke eisen dat werkstuk moet voldoen.

 

9.12. Een leerling die het niet eens is met de beoordeling van zijn werk, tekent eerst bezwaar aan bij de leraar. Worden leraar en leerling het niet eens, dan kunnen achtereenvolgens de mentor/tutor, de afdelingscoördinator  en de schoolleiding worden ingeschakeld. Zij zullen elk binnen vijf schooldagen reage­ren.

 

9.13. Bij het behalen van een slecht resultaat voor een schriftelijke of mondelinge overhoring en/of proefwerk kan de betrokken leerling worden verplicht om het opnieuw te doen.

 

9.14. De maatregelen die genomen worden bij fraude, worden van tevoren door desbetreffende leraar bekend gemaakt.

 

9.15. De leerling dient zich te houden aan afgesproken inleveringsdata. (Hierbij denken  we o.a. werkstukken, verslagen, boekentoetsen, etc.) Van tevoren moet duidelijk  zijn wat er gebeurt bij te laat inleveren.

 10.Rapporten

 • Een rapport geeft een overzicht van de resultaten van een leerling voor alle vakken. Het rapport is gericht aan de leerling en aan zijn ouder(s).
 • De berekening van de rapportcijfers dient voor elk vak aan het begin van het schooljaar voor alle rapporten van dat jaar aan de klas te worden medegedeeld.
 • Het rapportcijfer wordt afgerond op één decimaal.
 • Een rapportcijfer mag niet op grond van slechts één proefwerk, werkstuk of spreek­beurt worden vastgesteld dan in overleg met de coördinator.
 • In klas 1,2 en 3 ontvangt de leerling 3 (voortgangs)rapporten.
 • De cijfers op deze rapporten worden op één decimaal afgerond en zijn gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde: het gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers in het lopende schooljaar.
 • Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport.
 • De jaarcijfers op het eindrapport worden afgerond op een heel cijfer.
 • Het cijfer in het derde leerjaar is niet lager dan een 3.
 • Inde onderbouw is het niet lager dan een 4.
 • In de onderbouw wordt bovendien naast het prestatiecijfer een cijfer voor inzet gegeven.
 • In het leerjaar 4 bepaalt het PTA, eveneens gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde, het rapportcijfer. De leerling ontvangt in het 4e leerjaar 2 rapporten.

 11. Overgaan / zittenblijven

Aan het begin van het schooljaar  moet duidelijk zijn aan welke eisen een leerling moet voldoen om over te gaan. De overgangsnormen staan in de schoolgids.

 

12 Verwijdering op grond van leerprestaties

12.1. Het is niet toegestaan een leerling tijdens het school­jaar op grond van onvoldoende leerpres­taties te verwijderen.

 

12.2. De school kan de leerling en zijn ouder(s) wel een advies geven zich voor een andere school te laten inschrijven.

Dit geldt ook bij zittenblijven. Wanneer de leerling twee keer blijft zitten, kan mede rekening houdend met een voorgeschreven, maximale verblijfsduur van 5 leerjaren in de 1e fase van het Voortgezet Onderwijs, in overleg met de school voor een andere leerroute gekozen worden.

Hierbij helpt de school bij het vinden van een voor de leerling geschikte vorm van onderwijs.

 

13. Huiswerk

13.1. Het huiswerk sluit aan bij de in de les behandelde onderwerpen of het is een voorberei­ding op de onderwerpen die in de volgende lessen worden behandeld.

 

13.2.De leraar noteert het huiswerk:

a. Op het bord

b. In het klassenboek/studiewijzer, bijvoorbeeld in Teletop.

 

13.3. De leerling noteert het huiswerk in zijn agenda.

 

13.4.  Een leerling is verplicht het huiswerk zo goed mogelijk te maken en te leren. Een leerling die zijn huiswerk niet heeft gemaakt of geleerd, meldt dit vóór het begin van de les bij de leraar.

 

13.5. Na afwezigheid stelt een leerling zich zo spoedig mogelijk op de hoogte van het huiswerk.

 

14. Achterstand na afwezigheid

 • Leerlingen die één of meer lessen van een vak hebben gemist, nemen de eerste les na hun afwezigheid zelf contact op met de leraar van dat vak.
 • Indien nodig helpt de leraar bij het inhalen van de achterstand.
 • De leerling maakt zelf afspraken met de leraar van een vak om proefwer­ken en overhorin­gen in te halen.
 • Is een leerling door ziekte langer dan twee weken afwezig, dan treft de mentor/tutor een regeling waar­door de leerling zo weinig mogelijk achterstand oploopt. De mentor/tutor kan daarbij hulp vragen van de leerlingen in de klas van de afwezige leerling.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.